Vedtægter

1.

Klubbens navn er:

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB - Søndervig

2.

Klubbens hjemsted er:

Ringkøbing-Skjern Kommune

3.

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til golf og organisere de dertil hørende

idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de

bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

4.

4.1.

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun medlemmer har ret til at

spille på banen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres der en tidsprioriteret venteliste.

4.2.

Medlemskabet er bindende for et år, og udmeldelse eller ændring af medlemskabet til en billigere medlemskategori kan kun ske skriftligt til klubbens bestyrelse senest den 30.11. med virkning fra 31.12. samme år.

4.3.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

4.4.

Ønsker et udmeldt medlem genindmeldelse i klubben inden for 1 år efter medlemskabets ophør, skal kontingentet for den mellemliggende periode betales ved indmeldelsen, idet genindmeldelse inden for denne periode betragtes som en annullering af udmeldelsen. Tilsvarende gælder i forbindelse med ændring tilbage fra en billigere medlemskategori.

5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, men prisindeksreguleres som minimum hvert år. Der findes følgende medlemskategorier:

1. Juniorer t.o.m. det år man fylder 18 år.

2. Ung senior og studerende 19 t.o.m. det år man fylder 35 år.

3. Senior fuldtidsmedlemmer

4. Flexmedlemmer

5. Fjernmedlemmer

6. Tilbud/prøvemedlemmer

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentrestance ud over 1 måned medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

6.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Ringkøbing Skjern Kommune hvert år inden

udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske ved opslag i klubhuset, på golfklubbens hjemmeside og ved

udsendelse til medlemmernes mailadresse med mindst 21 dages varsel

Afsluttet årsregnskab, bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til klubben for det kommende år, sættes på Klubbens hjemmeside, senest 14

dage før den varslede generalforsamlingsdag

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt

dirigent.

Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt

myndige, med hver én stemme.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer

kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer

derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig

afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes

skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan

stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når

mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til

bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens

modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som

indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af

dirigenten.

7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær

generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før den varslede generalforsamlingsdag. Disse ophænges i klubhuset. Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

8.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer undtagen ansatte i klubben.

9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer,

og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

10.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning

beslutning om klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller kassereren evt. i forening med et

bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver

godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens

formue.

11.

Bestyrelsen udpeger en formand for hvert udvalg, der efter bestyrelsens eller

generalforsamlingens opfattelse er behov for. Herunder et baneudvalg, et

matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg og et

informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence.

12.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

13.

For golf spillet i klubben gælder de til The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte

regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions

handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes

nødvendig af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens

område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med

karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra

klubben. Medlemmet kan dog kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en

generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende

virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions

Amatør- og Ordensudvalg.

14.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede

medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de

repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på

generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede

stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første

generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede

stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

15.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 14, træffer

generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere

fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Klubbens eventuelle formue skal efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse

anvendes til at fremme handicap idræt i Ringkøbing Skjern kommune.

(Senest ændret efter Generalforsamlingen 20.03.2024)