Vedtægter

1.

Klubbens navn er:

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB

2.

Klubbens hjemsted er:

Ringkøbing-Skjern Kommune

3.

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til golf og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

4.

4.1.

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun medlemmer har ret til at spille på banen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres der en tidsprioriteret venteliste.

4.2.

Medlemskabet er bindende for et år, og udmeldelse eller ændring af medlemskabet til en billigere medlemskategori kan kun ske skriftligt til klubbens bestyrelse senest den 30.11. med virkning fra 31.12. samme år.

4.3.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

4.4.

Ønsker et udmeldt medlem genindmeldelse i klubben inden for 1 år efter medlemskabets ophør, skal kontingentet for den mellemliggende periode betales ved indmeldelsen, idet genindmeldelse inden for denne periode betragtes som en annullering af udmeldelsen. Tilsvarende gælder i forbindelse med ændring tilbage fra en billigere medlemskategori.

5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

 1. Juniorer t.o.m. 18 år
 2. Ung senior 19 – 24 år
 3. Senior fuldtidsmedlemmer
 4. Flexmedlemmer
 5. Fjernmedlemmer
 6. Tilbud/prøvemedlemmer

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dispensere fra krav om indskudsbetaling i særlige tilfælde overfor såvel enkeltpersoner som grupper. Det af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Ved genindmeldelse efter stop betales der ikke nyt indskud. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentrestance udover 1 måned medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

6.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Ringkøbing Skjern Kommune hvert år inden

udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske ved opslag i klubhuset, på golfklubbens hjemmeside og ved

udsendelse til medlemmernes mailadresse med mindst 21 dages varsel

Afsluttet årsregnskab, bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til både

banen og klubben for det kommende år, sættes på Klubbens hjemmeside, senest 14

dage før den varslede generalforsamlingsdag

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt

myndige, med hver én stemme.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af dirigenten.

7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før den varslede generalforsamlingsdag. Disse ophænges i klubhuset. Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

8.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

10.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning beslutning om klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller kassereren evt. i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

11.

Bestyrelsen udpeger en formand for hvert udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence.

12.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

13.

For golf spillet i klubben gælder de til The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendig af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Medlemmet kan dog kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

14.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

15.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 14, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Klubbens eventuelle formue skal efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse anvendes til at fremme handicap idræt i Ringkøbing Skjern kommune.

(Sidst ændret efter Generalforsamlingen 26.05.2021)